1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działa pod adresem: https://podryw-przez-internet.pl/
 2. Sklep internetowy jest administrowany przez Tomasza Pietrzyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Logic Innovation  wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5060103166, REGON 522517348, adres poczty elektronicznej: kontakt@podryw-przez-internet.pl
 3. Regulamin Sklepu internetowego skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (z tym zastrzeżeniem, że punkt 10 Regulaminu, skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 4. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Treści Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, jak również korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej; 

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem)
i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

TREŚĆ CYFROWA – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:  https://podryw-przez-internet.pl/;

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Tomasz Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logic Innovation wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5060103166, REGON 522517348, adres poczty elektronicznej: kontakt@podryw-przez-internet.pl. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Treści Cyfrowej zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.). 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą. 

2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Pietrzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logic Innovation  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5060103166, REGON 522517348, adres poczty elektronicznej: kontakt@podryw-przez-internet.pl. 
 2. Dane Klientów przetwarzane są w celu:

 1. Świadczenia na rzecz Klienta usług elektronicznych, na podstawie wyraźnej zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
 2. realizacji celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:
 4. kierowaniu do Klientów przez Usługodawcę treści marketingowych w sposób, na który Klient wyraziła zgodę; 
 5. realizowaniu celów analitycznych i statystycznych oraz prowadzeniu analizy wyników;
 6. ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 7. Dostęp do danych Klientów mają: 
 8. pracownicy/współpracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę 

i serwisowanie;

 1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmioty prowadzące rzecz Administratora danych osobowych, obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 3. organy, których prawo do żądania udzielenia informacji odnośnie danych osobowych Klientów wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:

 1. dane osobowe służące do realizacji zamówienia będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Treści Cyfrowej;
 2. w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który nigdy nie złożył Zamówienia – dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie;
 3. w przypadku usunięcia konta w wyniku żądania Klienta, który złożył co najmniej jedno Zamówienie – dane związane z poszczególnymi zamówieniami będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Treści Cyfrowej.
 4. Każdorazowo jednak dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane, nie krócej jednak niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 1. Klientowi przysługuje prawo:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich              sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail:kontakt@podryw-przez-internet.pl; 
 6. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych    osobowych Klienci mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@podryw-przez-internet.pl. 

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji/Konto oraz Formularz Zamówienia. 

3.2. Formularz Rejestracji/Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców nazwa firmy oraz NIP), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres oraz hasło. 

3.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@podryw-przez-internet.pl

3.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści Cyfrowej do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Dodaj do koszyka” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Treści Cyfrowej, ilość Treści Cyfrowych, miejsce i sposób dostawy Treści Cyfrowej, sposób dostawy/odbioru. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Celem ostatecznego złożenia zamówienia i zawarcie umowy Sprzedaży należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”.

3.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.  

3.7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

3.8. Tryb postępowania reklamacyjnego: 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Treści Cyfrowej, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład: 

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@podryw-przez-internet.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

2) żądania Klienta;

3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.3.  Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych  polskich, zawiera wszystkie wymagane prawem podatki i nie uwzględnia kosztów dostawy Treści Cyfrowej do Klienta. O łącznej cenie wraz z podatkami Treści Cyfrowej będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Sposób i terminy płatności za treść cyfrową

 1. Jedyną formą płatności udostępnioną przez Sprzedawcę Klientowi jest przedpłata przez system operatora płatności hotpay.pl 
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru treści cyfrowej

6.1. Dostawa Treści Cyfrowej dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.2 Dostawa Treści Cyfrowej do Klienta jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Treści Cyfrowej są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

6.3. Odbiór osobisty Treści Cyfrowej przez Klienta (po wcześniejszym uiszczeniu zapłaty za Treść cyfrową) jest bezpłatny.

6.4.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Treści Cyfrowej – wysyłka mailem na wskazany adres

6.5. Sprzedawca dokonuje dostawy Treści Cyforwej do Klienta w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli Klient wyraził zgodę na dostawę Treści Cyfrowej przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy i tym samym zrzekł się prawa odstąpienia od Umowy. W przeciwnym wypadku dostawa Treści Cyfrowej następuje do 3 dni roboczych liczonych od 15 dnia po zawarciu Umowy. 

7. Reklamacja treści cyfrowych

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedana Treść Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w poniższy sposób:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@podryw-przez-internet.pl

7.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

7.5 Zgodne z treścią art.38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm) w przypadku zawarcia przez sprzedawcę i klienta będącego konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło za zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go np. w regulaminie sklepu. o utracie prawa odstąpienia od umowy 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji I dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 

a. pisemnie na adres: [xx]; 

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@podryw-przez-internet.pl 

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. 

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

9.5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

9.9.   Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 9.1., nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowej przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki https://podryw-przez-internet.pl/regulamin

9.10. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Treści Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. 

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

10.3.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Treść Cyfrową wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

10.4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia. 

10.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem. 

10.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,
a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

11.2. Zmiana Regulaminu: 

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest przede wszystkim: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

12. UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

 1. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania 1
 3. Klient nie jest uprawniony do: 

 1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach;
 2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej, 
 3.   publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej, 
 4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej, 
 5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim, 
 6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej. 

 1. Logic Innovation  udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 3 (słownie: trzech) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 3 słownie: trzech) odrębnych urządzeniach 
 2.   Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Logic Innovation jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Logic Innovation  może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej